丝瓜视频

?

【商調】集賢賓_退隱撚蒼髯

作者:王德信 朝代:元代
【商調】集賢賓_退隱撚蒼髯原文
退隱

撚蒼髯笑擎冬夜酒,人事遠老懷幽。志難酬知機的王粲,夢無憑見景的莊周。抱孫孫兒成願足,引甥甥女嫁心休。百年期六分甘到手,數支幹周遍又從頭。笑頻因酒醉,燭換爲詩留。

【逍遙樂】江梅並瘦,檻竹同清,岩松共久,無願何求!笑時人鶴背揚州,明月清風老致優,對綠水青山依舊。曲肱北牖,舒嘯東臯,放眼西樓。

【金菊香】想著那紅塵黃閣昔年羞,到如今白發青衫此地遊。樂桑榆酬詩共酒,酒侶詩俦,詩潦倒酒風流。

【醋葫蘆】到春來日遲遲庭館春,暖溶溶紅綠稠,鬧春光莺燕語啾啾。自焚香下簾清坐久,閑把那絲桐一奏,滌塵襟消盡了古今愁。

【幺】到夏來鎖松陰竹塢亭,載荷香柳岸舟。有鮮魚鮮藕客堪留,放白鶴遠邀雲外叟。展楸枰消磨長晝,較虧成一笑兩奁收。

【幺】到秋來醉丹霞樹飽霜,綻金錢籬菊秋,半山殘照挂城頭,老菱香蟹肥堪佐酒。正值著登高時候,染霜毫乘醉賦歸休。

【幺】到冬來攪清酣雞語繁,漾茅檐日影稠,壓梅梢晴雪帶花留。倚蒲團喚童重蕩酒,看萬裏冰绡染就,有王維妙手總難酬。

【梧葉兒】退一步乾坤大,饒一著萬慮休,怕狼虎惡圖謀。遇事休開口,逢人只點頭。見香餌莫吞鈎,高抄起經綸大手。

【后庭花】住一间蔽风霜茅草丘,穿一领卧苔莎粗布裘,捏几首写怀抱歪詩句,吃几杯放心胸村醪酒,这潇洒傲王侯。且喜的身登身登中寿,有微资堪赡赒,有亭园堪纵游。保天和自养修,放形骸任自由。把尘缘一笔勾,再休题名利友。

【青哥兒】呀,閑處歎蜂喧蜂喧蟻鬥,靜中笑蝶讪蝶讪莺羞,你便有快馬難熬我這鈍炕頭。見如今蔬果初熟,濁酒新篘,豆粥香浮,大叫高讴,睜著眼張著口盡胡謅,這快活誰能夠!

【尾聲】醉時節盤陀石上眠,飽時節婆娑松下走,困時節布衲裏睡鼻勾鼻勾。偶乘閑細將玄奧剖,把至理一星星參透,卻原來括乾坤物我總浮漚。

【南呂】四塊玉北

信物存,情詞在,想著他美貌端莊,錦繡文才,好教我病恹恹冗冗看看害。害的我頭懶擡,頭懶擡眼倦開,錦繁花無心戴。

【金索挂梧桐南】繁花滿目開,錦被空閑在,

劣性冤

家誤得人忒毒害,前生少欠他今世裏相思債。失寐忘餐,倚定著這門兒待,房栊靜悄如何捱。

【罵玉郎北】冷清清房栊靜悄如何捱,獨自把圍屏倚,知他是甚情懷。想當初同行同坐同歡愛,到如今孤另另怎百刂劃,愁戚戚酒倦酾,羞慘慘花慵戴。

【東瓯令南】花慵戴,酒慵酾,如今燕約莺期不見來,多應他在那裏那裏貪歡愛。物在人何在?空勞魂夢到陽台,則落得淚盈腮。

【感皇恩北】呀,則落得雨淚盈腮,多應是命裏合該。莫不是你緣薄,咱分淺,都一般運拙時乖。怎禁那攪閑人是非,施巧計栽排,撕撏碎合歡帶,硬分開鸾鳳钗,水淹塌楚陽台。

【針線箱南】把一床弦索塵埋,兩眉峰不展開,香肌瘦損愁無奈。懶刺繡,傍妝台,舊恨新愁教我如何捱?我則怕蝶使蜂媒不再來,臨鸾鏡也問道朱顔未改,他早先改。

【采茶歌北】改朱顔瘦了形骸,冷清清怎生捱?我則怕梁山伯不戀我這祝英台。他若是背義忘恩尋罪責,我將這盟山誓海說的明白。

【解三酲南】頓忘了誓山盟海,頓忘了音書不寄來,頓忘了枕邊許多恩和愛,頓忘了素體相挨,頓忘了神前設下千千拜,頓忘了表記香羅紅繡鞋,說將起傍人見了珠淚盈腮。

【烏夜啼北】俺如今相離了三月如隔數載,要相逢甚日何年再?則我這瘦伶仃形體如柴,甚時節還徹了相思債。又不見青鳥書來,黃犬音乖。每日家病恹恹懶去傍妝台,得團圓便把神羊賽。意厮投,心相愛,早成了鸾交鳳友,省的著蝶笑蜂猜。

【尾聲南】把局兒牢鋪罷,情人終久再歸來,美滿夫妻百歲諧。
【商調】集賢賓_退隱撚蒼髯拼音解读
tuì yǐn

niǎn cāng rán xiào qíng dōng yè jiǔ ,rén shì yuǎn lǎo huái yōu 。zhì nán chóu zhī jī de wáng càn ,mèng wú píng jiàn jǐng de zhuāng zhōu 。bào sūn sūn ér chéng yuàn zú ,yǐn shēng shēng nǚ jià xīn xiū 。bǎi nián qī liù fèn gān dào shǒu ,shù zhī gàn zhōu biàn yòu cóng tóu 。xiào pín yīn jiǔ zuì ,zhú huàn wéi shī liú 。

【xiāo yáo lè 】jiāng méi bìng shòu ,kǎn zhú tóng qīng ,yán sōng gòng jiǔ ,wú yuàn hé qiú !xiào shí rén hè bèi yáng zhōu ,míng yuè qīng fēng lǎo zhì yōu ,duì lǜ shuǐ qīng shān yī jiù 。qǔ gōng běi yǒu ,shū xiào dōng gāo ,fàng yǎn xī lóu 。

【jīn jú xiāng 】xiǎng zhe nà hóng chén huáng gé xī nián xiū ,dào rú jīn bái fā qīng shān cǐ dì yóu 。lè sāng yú chóu shī gòng jiǔ ,jiǔ lǚ shī chóu ,shī liáo dǎo jiǔ fēng liú 。

【cù hú lú 】dào chūn lái rì chí chí tíng guǎn chūn ,nuǎn róng róng hóng lǜ chóu ,nào chūn guāng yīng yàn yǔ jiū jiū 。zì fén xiāng xià lián qīng zuò jiǔ ,xián bǎ nà sī tóng yī zòu ,dí chén jīn xiāo jìn le gǔ jīn chóu 。

【yāo 】dào xià lái suǒ sōng yīn zhú wù tíng ,zǎi hé xiāng liǔ àn zhōu 。yǒu xiān yú xiān ǒu kè kān liú ,fàng bái hè yuǎn yāo yún wài sǒu 。zhǎn qiū píng xiāo mó zhǎng zhòu ,jiào kuī chéng yī xiào liǎng lián shōu 。

【yāo 】dào qiū lái zuì dān xiá shù bǎo shuāng ,zhàn jīn qián lí jú qiū ,bàn shān cán zhào guà chéng tóu ,lǎo líng xiāng xiè féi kān zuǒ jiǔ 。zhèng zhí zhe dēng gāo shí hòu ,rǎn shuāng háo chéng zuì fù guī xiū 。

【yāo 】dào dōng lái jiǎo qīng hān jī yǔ fán ,yàng máo yán rì yǐng chóu ,yā méi shāo qíng xuě dài huā liú 。yǐ pú tuán huàn tóng zhòng dàng jiǔ ,kàn wàn lǐ bīng xiāo rǎn jiù ,yǒu wáng wéi miào shǒu zǒng nán chóu 。

【wú yè ér 】tuì yī bù qián kūn dà ,ráo yī zhe wàn lǜ xiū ,pà láng hǔ è tú móu 。yù shì xiū kāi kǒu ,féng rén zhī diǎn tóu 。jiàn xiāng ěr mò tūn gōu ,gāo chāo qǐ jīng lún dà shǒu 。

【hòu tíng huā 】zhù yī jiān bì fēng shuāng máo cǎo qiū ,chuān yī lǐng wò tái shā cū bù qiú ,niē jǐ shǒu xiě huái bào wāi shī jù ,chī jǐ bēi fàng xīn xiōng cūn láo jiǔ ,zhè xiāo sǎ ào wáng hóu 。qiě xǐ de shēn dēng shēn dēng zhōng shòu ,yǒu wēi zī kān shàn zhōu ,yǒu tíng yuán kān zòng yóu 。bǎo tiān hé zì yǎng xiū ,fàng xíng hái rèn zì yóu 。bǎ chén yuán yī bǐ gōu ,zài xiū tí míng lì yǒu 。

【qīng gē ér 】ya ,xián chù tàn fēng xuān fēng xuān yǐ dòu ,jìng zhōng xiào dié shàn dié shàn yīng xiū ,nǐ biàn yǒu kuài mǎ nán áo wǒ zhè dùn kàng tóu 。jiàn rú jīn shū guǒ chū shú ,zhuó jiǔ xīn chōu ,dòu zhōu xiāng fú ,dà jiào gāo ōu ,zhēng zhe yǎn zhāng zhe kǒu jìn hú zhōu ,zhè kuài huó shuí néng gòu !

【wěi shēng 】zuì shí jiē pán tuó shí shàng mián ,bǎo shí jiē pó suō sōng xià zǒu ,kùn shí jiē bù nà lǐ shuì bí gōu bí gōu 。ǒu chéng xián xì jiāng xuán ào pōu ,bǎ zhì lǐ yī xīng xīng cān tòu ,què yuán lái kuò qián kūn wù wǒ zǒng fú ōu 。

【nán lǚ 】sì kuài yù běi

xìn wù cún ,qíng cí zài ,xiǎng zhe tā měi mào duān zhuāng ,jǐn xiù wén cái ,hǎo jiāo wǒ bìng yān yān rǒng rǒng kàn kàn hài 。hài de wǒ tóu lǎn tái ,tóu lǎn tái yǎn juàn kāi ,jǐn fán huā wú xīn dài 。

【jīn suǒ guà wú tóng nán 】fán huā mǎn mù kāi ,jǐn bèi kōng xián zài ,

liè xìng yuān

jiā wù dé rén tuī dú hài ,qián shēng shǎo qiàn tā jīn shì lǐ xiàng sī zhài 。shī mèi wàng cān ,yǐ dìng zhe zhè mén ér dài ,fáng lóng jìng qiāo rú hé ái 。

【mà yù láng běi 】lěng qīng qīng fáng lóng jìng qiāo rú hé ái ,dú zì bǎ wéi píng yǐ ,zhī tā shì shèn qíng huái 。xiǎng dāng chū tóng háng tóng zuò tóng huān ài ,dào rú jīn gū lìng lìng zěn bǎi cè huá ,chóu qī qī jiǔ juàn shāi ,xiū cǎn cǎn huā yōng dài 。

【dōng ōu lìng nán 】huā yōng dài ,jiǔ yōng shāi ,rú jīn yàn yuē yīng qī bú jiàn lái ,duō yīng tā zài nà lǐ nà lǐ tān huān ài 。wù zài rén hé zài ?kōng láo hún mèng dào yáng tái ,zé luò dé lèi yíng sāi 。

【gǎn huáng ēn běi 】ya ,zé luò dé yǔ lèi yíng sāi ,duō yīng shì mìng lǐ hé gāi 。mò bú shì nǐ yuán báo ,zán fèn qiǎn ,dōu yī bān yùn zhuō shí guāi 。zěn jìn nà jiǎo xián rén shì fēi ,shī qiǎo jì zāi pái ,sī xún suì hé huān dài ,yìng fèn kāi luán fèng chāi ,shuǐ yān tā chǔ yáng tái 。

【zhēn xiàn xiāng nán 】bǎ yī chuáng xián suǒ chén mái ,liǎng méi fēng bú zhǎn kāi ,xiāng jī shòu sǔn chóu wú nài 。lǎn cì xiù ,bàng zhuāng tái ,jiù hèn xīn chóu jiāo wǒ rú hé ái ?wǒ zé pà dié shǐ fēng méi bú zài lái ,lín luán jìng yě wèn dào zhū yán wèi gǎi ,tā zǎo xiān gǎi 。

【cǎi chá gē běi 】gǎi zhū yán shòu le xíng hái ,lěng qīng qīng zěn shēng ái ?wǒ zé pà liáng shān bó bú liàn wǒ zhè zhù yīng tái 。tā ruò shì bèi yì wàng ēn xún zuì zé ,wǒ jiāng zhè méng shān shì hǎi shuō de míng bái 。

【jiě sān chéng nán 】dùn wàng le shì shān méng hǎi ,dùn wàng le yīn shū bú jì lái ,dùn wàng le zhěn biān xǔ duō ēn hé ài ,dùn wàng le sù tǐ xiàng āi ,dùn wàng le shén qián shè xià qiān qiān bài ,dùn wàng le biǎo jì xiāng luó hóng xiù xié ,shuō jiāng qǐ bàng rén jiàn le zhū lèi yíng sāi 。

【wū yè tí běi 】ǎn rú jīn xiàng lí le sān yuè rú gé shù zǎi ,yào xiàng féng shèn rì hé nián zài ?zé wǒ zhè shòu líng dīng xíng tǐ rú chái ,shèn shí jiē hái chè le xiàng sī zhài 。yòu bú jiàn qīng niǎo shū lái ,huáng quǎn yīn guāi 。měi rì jiā bìng yān yān lǎn qù bàng zhuāng tái ,dé tuán yuán biàn bǎ shén yáng sài 。yì sī tóu ,xīn xiàng ài ,zǎo chéng le luán jiāo fèng yǒu ,shěng de zhe dié xiào fēng cāi 。

【wěi shēng nán 】bǎ jú ér láo pù bà ,qíng rén zhōng jiǔ zài guī lái ,měi mǎn fū qī bǎi suì xié 。
※提示:拼音爲程序生成,因此多音字的拼音可能不准確。

相關翻譯

相關賞析

作者介紹

【商調】集賢賓_退隱撚蒼髯原文,【商調】集賢賓_退隱撚蒼髯翻译,【商調】集賢賓_退隱撚蒼髯赏析,【商調】集賢賓_退隱撚蒼髯阅读答案,出自王德信的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。好看AV中文字幕在线观看网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | /shi/59836.html

詩詞类别

王德信的詩詞

古文典籍

熱門名句

热门成語