丝瓜视频

?

神女賦

作者:宋玉 朝代:先秦
神女賦原文
楚襄王與宋玉遊于雲夢之浦,使玉賦高唐之事。其夜玉寢,果夢與神女遇,其狀甚麗,玉異之。明日,以白王。王曰:“其夢若何?”玉對曰:“晡夕之後,精神恍忽,若有所喜,紛紛擾擾,未知何意?目色仿佛,乍若有記:見一婦人,狀甚奇異。寐而夢之,寤不自識;罔兮不樂,怅然失志。于是撫心定氣,複見所夢。”王曰:“狀何如也?”玉曰:“茂矣美矣,諸好備矣。盛矣麗矣,難測究矣。上古既無,世所未見,瑰姿玮態,不可勝贊。其始來也,耀乎若白日初出照屋梁;其少進也,皎若明月舒其光。須臾之間,美貌橫生:晔兮如華,溫乎如瑩。五色並馳,不可殚形。詳而視之,奪人目精。其盛飾也,則羅纨绮績盛文章,極服妙采照萬方。振繡衣,被袿裳,秾不短,纖不長,步裔裔兮曜殿堂,忽兮改容,婉若遊龍乘雲翔。嫷披服,侻薄裝,沐蘭澤,含若芳。性合適,宜侍旁,順序卑,調心腸。”王曰:“若此盛矣,試爲寡人賦之。”玉曰:“唯唯。”
  夫何神女之姣麗兮,含陰陽之渥飾。披華藻之可好兮,若翡翠之奮翼。其象無雙,其美無極;毛嫱鄣袂,不足程式;西施掩面,比之無色。近之既妖,遠之有望,骨法多奇,應君之相,視之盈目,孰者克尚。私心獨悅,樂之無量;交希恩疏,不可盡暢。他人莫睹,王覽其狀。其狀峨峨,何可極言。貌豐盈以莊姝兮,苞濕潤之玉顔。眸子炯其精朗兮,瞭多美而可視。眉聯娟以蛾揚兮,朱唇地其若丹。素質幹之實兮,志解泰而體閑。既姽婳于幽靜兮,又婆娑乎人間。宜高殿以廣意兮,翼故縱而綽寬。動霧以徐步兮,拂聲之珊珊。望余帷而延視兮,若流波之將瀾。奮長袖以正衽兮,立踯躅而不安。澹清靜其兮,性沈詳而不煩。時容與以微動兮,志未可乎得原。意似近而既遠兮,若將來而複旋。褰余而請禦兮,願盡心之。懷貞亮之清兮,卒與我兮相難。陳嘉辭而雲對兮,吐芬芳其若蘭。精交接以來往兮,心凱康以樂歡。神獨亨而未結兮,魂茕茕以無端。含然諾其不分兮,揚音而哀歎!薄怒以自持兮,曾不可乎犯幹。
  于是搖佩飾,鳴玉鸾;奁衣服,斂容顔;顧女師,命太傅。歡情未接,將辭而去;遷延引身,不可親附。似逝未行,中若相首;目略微眄,精采相授。志態橫出,不可勝記。意離未絕,神心怖覆;禮不遑訖,辭不及究;願假須臾,神女稱遽。徊腸傷氣,顛倒失據,黯然而暝,忽不知處。情獨私懷,誰者可語?惆怅垂涕,求之至曙。
神女賦拼音解读
chǔ xiāng wáng yǔ sòng yù yóu yú yún mèng zhī pǔ ,shǐ yù fù gāo táng zhī shì 。qí yè yù qǐn ,guǒ mèng yǔ shén nǚ yù ,qí zhuàng shèn lì ,yù yì zhī 。míng rì ,yǐ bái wáng 。wáng yuē :“qí mèng ruò hé ?”yù duì yuē :“bū xī zhī hòu ,jīng shén huǎng hū ,ruò yǒu suǒ xǐ ,fēn fēn rǎo rǎo ,wèi zhī hé yì ?mù sè fǎng fó ,zhà ruò yǒu jì :jiàn yī fù rén ,zhuàng shèn qí yì 。mèi ér mèng zhī ,wù bú zì shí ;wǎng xī bú lè ,chàng rán shī zhì 。yú shì fǔ xīn dìng qì ,fù jiàn suǒ mèng 。”wáng yuē :“zhuàng hé rú yě ?”yù yuē :“mào yǐ měi yǐ ,zhū hǎo bèi yǐ 。shèng yǐ lì yǐ ,nán cè jiū yǐ 。shàng gǔ jì wú ,shì suǒ wèi jiàn ,guī zī wěi tài ,bú kě shèng zàn 。qí shǐ lái yě ,yào hū ruò bái rì chū chū zhào wū liáng ;qí shǎo jìn yě ,jiǎo ruò míng yuè shū qí guāng 。xū yú zhī jiān ,měi mào héng shēng :yè xī rú huá ,wēn hū rú yíng 。wǔ sè bìng chí ,bú kě dān xíng 。xiáng ér shì zhī ,duó rén mù jīng 。qí shèng shì yě ,zé luó wán qǐ jì shèng wén zhāng ,jí fú miào cǎi zhào wàn fāng 。zhèn xiù yī ,bèi guī shang ,nóng bú duǎn ,xiān bú zhǎng ,bù yì yì xī yào diàn táng ,hū xī gǎi róng ,wǎn ruò yóu lóng chéng yún xiáng 。duò pī fú ,tuō báo zhuāng ,mù lán zé ,hán ruò fāng 。xìng hé shì ,yí shì páng ,shùn xù bēi ,diào xīn cháng 。”wáng yuē :“ruò cǐ shèng yǐ ,shì wéi guǎ rén fù zhī 。”yù yuē :“wéi wéi 。”
  fū hé shén nǚ zhī jiāo lì xī ,hán yīn yáng zhī wò shì 。pī huá zǎo zhī kě hǎo xī ,ruò fěi cuì zhī fèn yì 。qí xiàng wú shuāng ,qí měi wú jí ;máo qiáng zhāng mèi ,bú zú chéng shì ;xī shī yǎn miàn ,bǐ zhī wú sè 。jìn zhī jì yāo ,yuǎn zhī yǒu wàng ,gǔ fǎ duō qí ,yīng jun1 zhī xiàng ,shì zhī yíng mù ,shú zhě kè shàng 。sī xīn dú yuè ,lè zhī wú liàng ;jiāo xī ēn shū ,bú kě jìn chàng 。tā rén mò dǔ ,wáng lǎn qí zhuàng 。qí zhuàng é é ,hé kě jí yán 。mào fēng yíng yǐ zhuāng shū xī ,bāo shī rùn zhī yù yán 。móu zǐ jiǒng qí jīng lǎng xī ,liǎo duō měi ér kě shì 。méi lián juān yǐ é yáng xī ,zhū chún dì qí ruò dān 。sù zhì gàn zhī shí xī ,zhì jiě tài ér tǐ xián 。jì wá huà yú yōu jìng xī ,yòu pó suō hū rén jiān 。yí gāo diàn yǐ guǎng yì xī ,yì gù zòng ér chāo kuān 。dòng wù yǐ xú bù xī ,fú shēng zhī shān shān 。wàng yú wéi ér yán shì xī ,ruò liú bō zhī jiāng lán 。fèn zhǎng xiù yǐ zhèng rèn xī ,lì zhí zhú ér bú ān 。dàn qīng jìng qí xī ,xìng chén xiáng ér bú fán 。shí róng yǔ yǐ wēi dòng xī ,zhì wèi kě hū dé yuán 。yì sì jìn ér jì yuǎn xī ,ruò jiāng lái ér fù xuán 。qiān yú ér qǐng yù xī ,yuàn jìn xīn zhī 。huái zhēn liàng zhī qīng xī ,zú yǔ wǒ xī xiàng nán 。chén jiā cí ér yún duì xī ,tǔ fēn fāng qí ruò lán 。jīng jiāo jiē yǐ lái wǎng xī ,xīn kǎi kāng yǐ lè huān 。shén dú hēng ér wèi jié xī ,hún qióng qióng yǐ wú duān 。hán rán nuò qí bú fèn xī ,yáng yīn ér āi tàn !báo nù yǐ zì chí xī ,céng bú kě hū fàn gàn 。
  yú shì yáo pèi shì ,míng yù luán ;lián yī fú ,liǎn róng yán ;gù nǚ shī ,mìng tài fù 。huān qíng wèi jiē ,jiāng cí ér qù ;qiān yán yǐn shēn ,bú kě qīn fù 。sì shì wèi háng ,zhōng ruò xiàng shǒu ;mù luè wēi miǎn ,jīng cǎi xiàng shòu 。zhì tài héng chū ,bú kě shèng jì 。yì lí wèi jué ,shén xīn bù fù ;lǐ bú huáng qì ,cí bú jí jiū ;yuàn jiǎ xū yú ,shén nǚ chēng jù 。huái cháng shāng qì ,diān dǎo shī jù ,àn rán ér míng ,hū bú zhī chù 。qíng dú sī huái ,shuí zhě kě yǔ ?chóu chàng chuí tì ,qiú zhī zhì shǔ 。
※提示:拼音爲程序生成,因此多音字的拼音可能不准確。

相關翻譯

相關賞析

作者介紹

宋玉 宋玉 宋玉,中国战国后期楚国辞赋家。和屈原同时而稍晚。曆史上向以屈宋并称。关于宋玉的生平,众说纷纭,至难分晓。较可靠的记载是《史記·屈原贾生列传》中所云:「屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称。然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏」。王逸的《楚辞章句》称宋玉是屈原的弟子。此外,《漢書》、《韩诗外传》、《新序》、《文选》、《襄阳耆旧…詳情

神女賦原文,神女賦翻译,神女賦赏析,神女賦阅读答案,出自宋玉的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。好看AV中文字幕在线观看网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | /shi/46781.html

詩詞类别

宋玉的詩詞

古文典籍

熱門名句

热门成語